Läheltä piti!

Meijereissämme panostetaan merkittävästi työturvallisuutta vaarantavien riskitekijöiden tunnistamiseen ja tapaturmariskin vähentämiseen. Sipoon meijerissä sattuu miljoonaa työtuntia kohti noin kymmenen työtapaturmaa.

”Määrä on hyväksyttävällä tasolla, mutta tavoite on tietysti se, että työtapaturmia ei sattuisi ollenkaan”, sanoo tuotannon kehityspäällikkö Maarit Simell.

Maaritin mukaan työtapaturmia ennakoivista läheltä piti -tilanteista ilmoitetaan yrityksessämme aikaisempaa aktiivisemmin. Ilmoitusaktiivisuutta ovat lisänneet Lean-toimintakulttuurin myötä tavaksi otetut taulupalaverit, joissa työtapaturmat ovat aina yhtenä käsiteltävänä aiheena mukana.

”Erityisen ilahduttavaa on se, että vaaranpaikasta ilmoittaessaan työntekijä on usein jo pohtinut mahdollista korjaavaa toimenpidettä. Näistä työturvallisuutta lisäävistä ratkaisuehdotuksista olemme jakaneet aamupuurolipukkeita henkilöstöravintolaamme”, Maarit kertoo.

Vuoden alussa voimaan astunut uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki edellyttää, että kaikki työssä sattuneet tapaturmat raportoidaan heti. Myös tilannetta korjaavat toimenpiteet on aloitettava nopeasti.

”Juuri tästä syystä toivomme, että kaikki läheltä piti -tilanteetkin ilmoitettaisiin nopeasti. Näin päästään puuttumaan mahdollisiin riskitekijöihin ennen kuin mitään isompaa haaveria edes sattuu.”

Kiire lisää tapaturmariskiä

Maarit kertoo, että Lean-ajattelu on jo monella tapaa parantanut turvallisuuskulttuuriamme. Sen rinnalla kehitetään myös käyttäytymiseen perustuvaa turvallisuusohjelmaa. Behavior Based Safety -koulutukset aloitetaan johdolle toukokuussa ja muulle henkilöstölle syksyllä.

Käyttäytymiseen perustuvan turvallisuusohjelman tavoitteena on vähentää läheltä piti -tilanteita ja työtapaturmia, kun omasta ja toisten työturvallisuudesta pidetään kiinni kaikessa tekemisessä.

”Työtapaturmat johtuvat vain harvoin rikkoutuneesta tai viallisesta laitteesta. Tavallisin syy on, että kiireen tai huolimattomuuden takia ei toimita tilanteen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla”, Maarit kertoo.

Työturvallisuuden lisäämisen voi aloittaa läheltä eli omasta työpisteestä. Ahdas työpiste on aina turvallisuusriski. Työpisteiden organisointia on käyty läpi 5S-työpajoissamme.

”Hyvin organisoidussa työpisteessä mikä tahansa työssä tarvittava asia tai esine löytyy 30 sekunnin kuluessa. Tällainen työpiste on paitsi turvallinen, myös käytännöllinen, toimiva, tehokas ja viihtyisä”, Maarit kannustaa.