Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 

1. Rekisterinpitäjä

Arla Oy

Kotkatie 34

01150 Söderkulla

Y-tunnus 2079540-2

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kati Janhunen, Arla Oy

3. Rekisterin nimi

Kampanjarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Arlan kampanjarekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenottojen hoitamiseksi sekä esimerkiksi kilpailupalkintojen lähettämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain 1989/503 11 §:ään ja henkilötietolain 1999/523 8 §:n 1 momentin alakohtiin 4) ja 5).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- etu- ja sukunimi

- osoite, postinumero ja –toimipaikka

- matkapuhelinnumero

- sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka kukin kuluttaja itse ilmoittaa kulloiseenkin kampanjaan / kilpailuun osallistuessaan voimassa olevien kilpailusääntöjen mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille, eikä luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.Rekisterin käyttöoikeus myönnetään Arlan lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.