sivustoa koskevat

Käyttöehdot

Tämän sivuston on tuottanut sinulle Arla Oy. Mikäli sinulla on kommentteja tai kysymyksiä, ota yhteyttä meihin Arla Oy:ssa, puhelimitse (09) 272 001 tai kirjeitse, PL 33 (Kotkatie 34), 01151 SÖDERKULLA.

Olet tervetullut käyttämään www.arla.com/fi sivustoa (“Sivusto”) alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin.

Käyttöehdot

Avaamalla Sivuston ja käyttämällä sitä sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Sivustoa.

Arlalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain. Tämän sivuston (tai minkä ta-hansa muun Arlan sivuston) tällaisten muutosten jälkeen jatkunut käyttö osoittaa, että olet hyväksynyt muutetut Käyttöehdot.

Tulemme korostamaan Käyttöehtoihin tekemiämme muutoksia, mutta kehotamme tarkastamaan Käyttöehdot usein. Mikäli et hyväksy jotain Käyttöehtoihin tehtyä muutosta, sinun tulee välittömästi lopettaa Arlan sivustojen käyttäminen.

Sivusto on suunnattu ensisijaisesti käytettäväksi Suomessa. Sivuston käyttö on sallittu Euroopan Unioniin kuuluvista maista. 

Sisällön paikkansapitävyys

Arla pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta Arla ei anna mitään takuita (nimenomaista, epäsuoria tai muita) Sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.

Arlalla on oikeus poistaa Sivustolta aineistoa oman harkintansa mukaan ja siitä etukä-teen ilmoittamatta.

Kaikki Arlan tuotteiden ravintosisältöön tai terveydellisiin vaikutuksiin liittyvät tai muihin lääketieteellisiin asioihin liittyvät tiedot ovat yleisluonteisia. Ne eivät ole lääketieteellistä neuvontaa korvaavia eikä niihin tule luottaa. Sinun tulee esittää yksityiskohtaiset kysymykset lääkärillesi. Mikäli päätät luottaa tällä Sivustolla annettuihin tietoihin, se tapahtuu täysin omalla riskilläsi (sovellettavien lakien mukaisesti) eikä Arlaa voida pitää vastuussa lopputuloksesta.

Immateriaalioikeudet

Myönnät ja hyväksyt, että kaikki Sivuston sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut imma-teriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina kiistattomasti Arlalla ja/tai sen lisenssinsaajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla.

Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, edelleenvälittää, toisin-taa, julkaista, lisensioida, hyödyntää kaupallisesti, käyttää johdannaisteosten luomiseen, siirtää tai myydä mitään aineistoa, joka ajoittain esiintyy Sivustolla, ilman Arlan etukäteen antamaa kirjallista lupaa siihen.

Sivusto ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Arlalle, ellei toisin ole mainittu. Rajoittamatta edellä mainittua, yllä mainittujen aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten, on nimenomaisesti kielletty.

Kaikki Sivustolla esiintyvät tavaramerkit on merkitty joko ®-symbolilla tai ™-symbolilla. Kaikki tavaramerkit, jotka esiintyvät Sivustolla, joko kuuluvat Arlalle tai Arla on hankkinut luvan tavaramerkin haltijalta tavaramerkin käyttämiseen Sivustolla.

Mikäli haluat saada luvan käyttää jotain Sivustolla ajoittain esiintyvää tavaramerkkiä tai muuta materiaalia, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen trademarks@arlafoods.com 

Kuvapankki

Kuvat ja materiaalit ovat saatavilla rajoitettua käyttöä varten Kuvapankin kautta. 

Sivuston sisällön kaupallisen käytön kielto

Sinulla on lupa käyttää Sivulla ajoittain esiintyvää aineistoa ainoastaan siten kuin Arla tai sen lisenssinsaajat ovat nimenomaisesti oikeuttaneet.

Tämä Sivusto on tarkoitettu tarjoamaan Arlan tuotteisiin liittyvää tietoa ja Sivusto on suunniteltu ainoastaan henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten.

Linkitys

Arla saattaa ajoittain sisällyttää Sivustoon linkkejä muihin sivustoihin tai lähteisiin, joita hoitavat muut tahot kuin Arla. Nämä linkit on annettu käyttäjien mukavuutta varten, eikä Arla ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta, eikä ota eikä hyväksy vastuuta tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, eikä Arlalla ole mitään vastuuta eikä valvontaa ulkopuolisten sivustojen hoitajien yksityisyydensuojaperiaat-teista (mikäli sellaisia on).

Suosittelemme voimakkaasti tarkastamaan näiden ulkopuolisten sivustojen käyttöehdot ja yksityisyydensuojaperiaatteet ennen sivustojen avaamista ja käyttämistä.

Vastuunrajoitus

Internet on luonteeltaan epäluotettava tiedotusväline. Sen vuoksi hyväksyt sen, että tämä Sivusto tarjotaan sellaisena kuin se on ja siten kuin se on saatavilla.

Arla pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Sivusto toimii asianmukaisesti kaikkina aikoina, mutta Arla ei takaa, että tämä Sivusto tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön, että virheet korjataan tai että tämä Sivusto tai palvelin, joka saattaa sen käytettäväksi, ovat vapaita tietokoneviruksista tai ohjelmavirheistä tai muista vioista.


Yksityisyyden suoja

Yksityisyydensuojaperiaatteemme ovat saatavilla painamalla alla olevia linkkejä.

•   Henkilötietoasiaa

•   Rekisteriseloste 

Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä tulkintaan Suomen lain mukaisesti. Hyväksymällä näiden Käyttöehtojen noudattamisen, alistut peruuttamattomasti Suomen tuo-mioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan.