Lehdistötiedote

Vahvaa kasvua vuoden 2023 toisella puoliskolla ja vauhtia kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

Pohjoiseurooppalainen meijeriosuuskunta Arla Foods onnistui haastavassa maitomarkkinassa palaamaan vahvaan brändikasvuun vuoden 2023 toisella puoliskolla. Tämä vahvisti yhtiölle positiiviset näkymät vuoden 2024 ensimmäiselle puoliskolle. Arla Foodsin tuottajaomistajat ovat edistyneet merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Maitotilojen CO2e-päästöt ovat pienentyneet lähes miljoonalla tonnilla kahden viime vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että yhtiö kulkee määrätietoisesti kohti vuoden 2030 vähennystavoitettaan. Vuonna 2023 Arla Foods lanseerasi pistepohjaisen kestävän kehityksen kannustinmallin, joka palkitsee maitotilaa kestävän kehityksen toimista. Lisäksi yhtiö aloitti uuden ohjelman, joka auttaa asiakkaita päästötavoitteiden saavuttamisessa. Näiden avulla Arla Foods odottaa nopeuttavansa päästövähennyksiä entisestään.

Vuoden 2023 haastavan alun jälkeen Arla Foods toipui nopeasti ja jatkoi vahvaa kasvuaan kaikissa markkinoissa ja brändeissä. Yhtiön tehostamisohjelma ylitti tavoitteet.

Arla-konsernin kokonaisliikevaihto oli 13,7 miljardia euroa, mikä on suunnilleen samalla tasolla kuin sen vuoden 2022 liikevaihto, joka oli 13,8 miljardia euroa. Liikevaihtoon vaikuttivat negatiiviset valuuttavaikutukset, pääasiassa Ruotsin kruunu, Englannin punta ja Yhdysvaltain dollari.

”Tuottajaomistajien, henkilöstön ja johdon vahvan panoksen ansiosta Arla osoitti jälleen kykynsä sopeutua haastaviin markkinaolosuhteisiin. Olen erittäin ylpeä vakaista tuloksistamme, jotka heijastuvat sekä maidon kilpailukykyisessä tuottajahinnassa että saavutetuissa kestävän kehityksen virstanpylväissä”, Arla Foodsin puheenjohtaja Jan Toft Nørgaard sanoo.

Vuonna 2023 Arla Foods ylsi 380 miljoonan euron nettotulokseen, mikä vastaa 2,8 prosenttia liikevaihdosta. Sijoitustoiminnan kassavirta oli 519 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 vastaava luku oli 443 miljoonaa euroa.

Kohti vuoden 2030 päästötavoitetta vauhdittuneilla päästövähennyksillä

Arlan tuottajaomistajien CO2e-päästöt vähenivät keskimäärin 3,6 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, mikä johti maitotilojen päästöjen vähenemiseen 1,12 kg CO2e:sta 1,08 kg CO2e:iin maitokiloa kohti.

Arlan arvoketjun päästöt (scope 3) vähenivät 3 prosenttiyksiköllä maito‑ ja herakiloa kohden eli yhteensä 12 prosenttiyksiköllä verrattuna yrityksen vuoden 2015 lähtötasoon. Arvoketjun päästöt ovat 96 prosenttia Arlan kokonaishiilijalanjäljestä.

Arla vähensi oman toimintansa päästöjä (scope 1 ja 2) 4 prosenttiyksiköllä vuonna 2023 ja yhteensä 33 prosentilla verrattuna yrityksen vuoden 2015 lähtötasoon. Tämä johtui pääasiassa energiankäytön optimoinnista toimipaikoilla ja sähkönhankintasopimusten vaikutuksesta.

Kahden vuoden aikana vuosina 2021–2023 Arla Foods ja sen tuottajaomistajat ovat vähentäneet päästöjä lähes miljoona CO2e-tonnia. Ne ovat nyt saavuttamassa vuoden 2030 päästövähennystavoitteensa, joka on 63 prosenttia oman toiminnan päästöistä (scope 1 ja 2) ja 30 prosenttia arvoketjun päästöistä (scope 3).

Vuonna 2023 Arla otti historiallisia askelia arvoketjun (scope 3) päästövähennysten nopeuttamiseksi ottamalla käyttöön kestävän kehityksen kannustinmallin, joka sitoo osan tuottajan saamasta maidon hinnasta suoraan kestävän kehityksen toimiin maitotilalla. Lisäksi Arlan aloittama Customer Sustainability Programme (CSP) ‑ohjelma syventää tuottajien ja asiakkaiden välistä yhteistyötä hankkeilla, joilla pyritään edistämään yhteisiä ilmastotavoitteita ja luomaan lisäarvoa niiden saavuttamiseksi.

”Olemme käynnistäneet maidontuottajien kanssa erittäin tärkeitä aloitteita, jotka vaikuttavat päästövähennyksiimme. Kuljemme oikealla tiellä kohti vuoden 2030 vähennystavoitettamme, sillä kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty lähes miljoonalla tonnilla kahden viime vuoden aikana. Samalla lähestymistapamme tuo lisäarvoa asiakkaillemme ja on loistava esimerkki siitä, kuinka muokkaamme meijeriteollisuuden tulevaisuutta”, Arla Foodsin konsernijohtaja Peder Tuborgh sanoo.

Brändikasvu täydessä vauhdissa vuoden 2023 toisella puoliskolla

Vuoden 2022 korkea inflaatio ja elinkustannusten kohoaminen jatkuivat vuoden 2023 alkuun, mikä sai erityisesti eurooppalaiset kuluttajat siirtymään edullisempiin tuotteisiin sekä yleisesti ottaen ostamaan vähemmän maitotuotteita. Arlan brändiportfolio osoitti kuitenkin lujuutensa epävakaissa olosuhteissa.

”2023 oli todellakin kahden puoliskon vuosi. Ensimmäisellä puoliskolla kuluttajat jatkoivat siirtymistään halvempiin tuotteisiin inflaation vuoksi, ja maailmanlaajuinen strateginen brändivolyymimme kasvu laski 6,0 prosentilla. Toivuimme kuitenkin vahvasti vuoden 2023 toisella puoliskolla, ja strateginen brändivolyymivetoinen kasvu kohosi 4,1 prosenttiin”, Peder Tuborgh kertoo.

Kuluttajille suunnattujen maitotuotteiden kulutuksen lasku hidastui vuoden aikana, kun inflaatio helpotti ja palkat nousivat. Loppuvuonna maidon kulutus kasvoi jälleen, mikä johti maidon kulutuksen tasaiseen kehitykseen koko EU-alueella vuonna 2023. Arlan brändiliikevaihto kasvoi 1,2 prosentilla ennätysmäisen korkealle tasolle 6 375 miljoonaan euroon (2022: 6 300 miljoonaa euroa), mikä johtui korkeammista hinnoista. Arla Foodsin brändivolyymivetoinen tulovirran kasvu laski 0,7 prosenttia, mikä oli kuitenkin odotettua parempi tulos ja kehittyi myönteiseen suuntaan siirryttäessä vuoteen 2024.

Haitallisia valuuttavaikutuksia liiketoiminta-alueilla

Arla Foodsin liiketoiminta jaetaan neljään alueeseen.

Korkean inflaation ja korkeampien maitotuotteiden hintojen vuoksi Arla Euroopan brändivolyymeihin kohdistui paineita vuonna 2023, mutta kuluttajat alkoivat palata brändituotteisiin vuoden toisella puoliskolla. Liikevaihto kasvoi 2,7 prosentilla 7 984 miljoonaan euroon (2022: 7 771 miljoonaa euroa). Brändivolyymivetoinen kasvu heikkeni 1,3 prosenttia, kun kuluttajat siirtyivät edullisempiin vaihtoehtoihin ja etsivät tarjouksia.

Arlan kansainvälisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 1,4 prosentilla 2 471 miljoonaan euroon (2022: 2 437 miljoonaa euroa). Korkeista hintatasoista huolimatta brändivolyymikasvu saavutti 1,9 prosentin kasvun. Brändituotteet ylsivät ennätykselliseen kasvuun yrityksen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan sekä Kaakkois-Aasian alueilla, joissa volyymit kasvoivat 4,2 ja 3,9 prosentilla. Valuutan devalvaatio ja sen jälkeinen inflaatio Nigeriassa vaikuttivat negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan Länsi-Afrikassa.

Arlan kokonaan omistama tytäryhtiö Arla Foods Ingredients (AFI) kasvatti lisäarvoa tuottavien proteiinituotteiden volyymiaan 10,4 prosentilla, mutta liikevaihto laski 6,3 prosenttia edellisvuoden 1 028 miljoonasta eurosta 963 miljoonaan euroon. Vuonna 2023 AFI kohtasi erittäin muuttuvan markkinaympäristön. Siihen vaikuttivat poikkeuksellisen epävakaat hera- ja laktoosipohjaisten ainesosien markkinahinnat sekä devalvaatio Argentiinassa, jossa AFI:llä on tuotantolaitos.

Arlan globaalin teollisuusmyynnin myymien kuivattujen maitotuotteiden osuus nousi historialliseen 27,4 prosenttiin (2022: 23,6 prosenttia). Liiketoimintayksikön liikevaihto laski 8,7 prosenttia 2 214 miljoonaan euroon edellisvuoden 2 531 miljoonasta eurosta, mikä johtui nopeista hintojen laskusta. Hinnat alkoivat elpyä vuoden 2023 jälkipuoliskolla, mikä johtui pääasiassa maidontuotannon vähenemisestä.

Näkymät vuodelle 2024

Arla Foods odottaa epävakaiden markkinaolosuhteiden jatkuvan vuonna 2024. Niiden taustalla on ulkoisia tekijöitä kuten kuluttajien ostovoiman heikkeneminen, valuuttakurssien kehitys sekä geopoliittiset jännitteet ja epävarmuustekijät. Arla odottaa vuoden 2023 jälkipuoliskolla koetun kasvun jatkuvan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla ja johtavan 1,0–3,0 prosentin brändivolyymivetoiseen kasvuun, vaikka markkina- ja kasvunäkymät ovat epävarmemmat vuoden jälkipuoliskolla.

Arla Foodsin ilmastostrategian, kestävän kehityksen kannustinmallin ja CSP-ohjelman avulla yhtiö pyrkii säilyttämään nykyisen tahtinsa ilmastovaikutusten vähentämisessä. Näin Arla pystyy saavuttamaan vuoden 2030 päästövähennystavoitteensa: oman toiminnan päästötaso (scope 1 ja 2) vähenee 63 prosenttia ja arvoketjun päästötaso (scope 3) 30 prosenttia maito- ja herakiloa kohti.

Peder Tuborgh kommentoi:

”Odotamme volatiliteetin jatkuvan useilla tasoilla, mutta vuoden 2023 toisen puoliskon vahva suorituskyky saa meidät aloittamaan vuoden 2024 erittäin luottavaisina. Epävarmuus pysyy kasvavana huolenaiheena ympäri maailmaa, ja siihen liittyvä taloudellinen laskusuhdanne voi vaikuttaa liiketoimintaamme kielteisesti. Arlalla on kuitenkin vahva taloudellinen asema, ja globaali maitotuotteiden kysyntä on edelleen voimakasta. Ilmastostrategiamme, kannustinmallimme ja CSP-ohjelmamme avulla nopeutamme jatkossakin ponnistelujamme ilmastovaikutustemme vähentämiseksi. Olemme edelleen sitoutuneita Future26-strategiamme tavoitteisiin ja jatkamme pyrkimyksiämme olla johtava kestävästi toimivan meijerin roolimalli.”

Konsernin liikevaihdon vuonna 2024 odotetaan olevan 13,2–13,7 miljardia euroa. Laskuun vaikuttavat ensisijaisesti vuoden 2023 alkupuolen ennätyskorkeisiin lukemiin verrattuna alhaisemmat myyntihinnat ja haitalliset valuuttavaikutukset. Liiketuloksen arvioidaan olevan 2,8–3,2 prosenttia ja velkaantuneisuusasteen alueella 2,4–2,8.

Arla Foods julkaisee vuoden 2023 vuosikertomuksen ja kestävän kehityksen raporttinsa 29.2. osoitteessa arla.com.

Avainluvut vuonna 2023

  • Konsernin liikevaihto 13,7 miljardia euroa
  • Maitomäärä 13,9 miljardia kiloa
  • Liiketulos 2,8 prosenttia

Kestävä kehitys

  • Vauhditetut arvoketjun (scope 3) päästövähennykset ovat oikealla tiellä mentäessä kohti vuoden 2030 päästövähennystavoitetta. Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet lähes miljoonalla tonnilla kahden viime vuoden aikana.
  • Vuonna 2023 julkaistiin uraauurtava kestävän kehityksen kannustinmalli ja uusi Customer Sustainability Programme (CSP), jolla vauhditetaan edelleen sekä toimintaa maitotiloilla että lisäarvon luomista.

Lisätiedot Arla Suomen viestinnän kautta tai Arla Foodsin viestinnästä: pressoffice@arlafoods.com, puh. +4591310310.

Arla Oy on maitoalan suunnannäyttäjä ja rehti kumppani niin maidontuottajille kuin asiakkaille. Tarjoamme makuja Suomesta ja maailmalta päivän jokaiseen hetkeen ja tuomme uusia mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen ja kestävien valintojen tekemiseen. Yrityksessämme työskentelee 400 henkeä. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 345 miljoonaa euroa. Arla Suomi -yhteistyöryhmä kattaa yhdeksän meijeriä ja 380 suomalaista maitotilaa. Yrityksemme kuuluu pohjoiseurooppalaiseen Arla Foods -konserniin. www.arla.fi

Written By

Sirpa Rinne
Ensisijainen

Sirpa RinneViestintäjohtaja